خط مقدم - مطالب شعر
بسم الله الرحمن الرحیم

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 5 شهریور 1391
چیست درویشی به جز فانی شدن
در دل گــــرداب طوفـــانــــی شـــدن
مــوج ورزیــــدن بــه بحــــر کائنـــــات
تشنــــه مانــدن بـر لــب آب فـــــرات
گـر تـو درویشـی دمـی اندیشـه کـن
سیــره ی آل علـــی را پیشـــه کــن
شـاهــد اقبــال در آغـــوش کیسـت
کیسه ی نان و رطب بر دوش کیست
کیست آن کس کز علــی یادی کند
بـــر یتیمــــان مــــن امــــدادی کنــــد
دســــت گیـــــرد کـودکـــــان درد را
گــــرم ســـازد خـانـــه های ســـرد را
ای جوانمـردان جوانمـردی چه شـد
شیـوه ی رندی و شبگـردی چه شـد
شیعه گی تنها نماز و روزه نیسـت
آب تنهـــــا در میــــان کــــوزه نیسـت
کـــوزه را پـــر کـــن ز آب معـرفـــت
تـــا در او جـوشـــد شــراب معـرفـــت
بـــاده ی ممـــا رزقنــاهــم بنـــوش
ینفقــون بنـــوش و در انفـــاق کـــوش
 

شعر از زنده یاد محمد رضا آغاسی (روحش شاد)طبقه بندی: شعر، 
ارسال توسط nasrollah

آرشیو مطالب
همسنگران
اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا